Kalajoki
Palvelu
Kalajoki

Tietopyyntöjen tekeminen

Asiakirjajulkisuuskuvaus
Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on helpottaa tietopyyntöjen tekemisessä Kalajoen kaupungille.

Jokaisella on oikeus saada tietoa viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen (621/1999, 8§). Pääosin kaupungin asiakirjat ovat julkisia. Asiakirjat voivat kuitenkin sisältää myös salassa pidettävää tietoa. Salassapidolle on aina jokin julkisuuslaista tai muusta laista tuleva peruste. Asianosaisella on lisäksi oikeus saada tietoa itseään koskevista asioista.


Asiarekisteri
Kalajoen kaupunki ylläpitää asiarekisteriä vireille pannuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Tietoa asiarekisteristä voi hakea esim. asian tai asiakirjan otsikolla, asiakirjan lähettäjän tai laatijan nimellä sekä erilaisilla päivämäärätiedoilla, esim. asian vireille tulo- tai asiakirjan laatimispäivällä.

Pääasiallisena asiarekisterinä toimii Kalajoen kaupungin yhteinen asianhallintajärjestelmä. Tarkempaa tietoa asianhallintajärjestelmän sisällöstä ja rakenteesta saa kirjaamosta.

Toimi näin

Tietopyynnön toimittaminen
Tietopyynnön voi tehdä sähköisesti tietopyyntölomakkeella tai pyytää Kirjaamosta tulostettu lomake. Kalajoen kaupungille osoitetun tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnön ja toimittaa sen käsittelyyn viivytyksettä oikealle taholle. Tarvittaessa autamme yksilöimään asiakirjan, josta tieto tarvitaan. Jos kirjaamo vastaanottaa tietopyynnön, joka kuuluu toisen viranomaisen toimialaan, se siirretään kyseisessä asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle hallintolain (434/2003) 21 §:n nojalla.

Asiakirjojen antamisesta päättävä viranomainen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 §:n mukaan asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Kalajoen hallintosäännön mukaan toimivalta päättää asiakirjojen antamisesta on:
  • Valtuuston ja kaupunginhallituksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee hallintojohtaja.
  • Palveluvastaava ratkaisee palvelujen hallussa olevia asiakirjoja koskevat tietopyynnöt.
Tietopyyntö
Tietojen oikaisupyyntö,Tietojen oikaisupyyntö,Tietopyyntölomake,Tietopyyntölomake,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tällä tietopyyntölomakkeella voit tehdä julkisuuslain mukaisen tietopyynnön Kalajoen kaupungille ja pyytää haluamaasi tietoa ja/tai asiakirjaa.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tietosuoja-asetuksen (EU, 679/2016) mukaan henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua ja puutteellisten henkilötietojensa täydentämistä.