Pyhäsalmi.
Palvelu
Pyhäjärvi

Aineisto- ja tietopalvelu

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Toimi näin

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.


Asiakirjoista annettavista jäljennöksistä ja kopioista sekä mahdollisesta tietojen erityistoimia vaativasta keräämistyöstä voidaan periä maksu kunnan hyväksyttyjen taksojen mukaisesti.

Tietojen tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tietää, käsitelläänkö sinun henkilötietojasi vai ei, ja mitä henkilötietoja sinusta on tallennettu. Toimitamme pyynnöstäsi tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Jos tietosi ovat mielestäsi väärin, sinulla on oikeus vaatia tietojesi oikaisemista.

Maksullisuustieto

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.
Oikaisupyyntö
Tietopyyntö
Tietopyyntö,Tietopyyntö,Tietojen oikaisupyyntö,Tietojen oikaisupyyntö,Asiakirjajulkisuuskuvaus,Asiakirjajulkisuuskuvaus,

Aloita asiointi

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tällä tietopyyntölomakkeella voit tehdä julkisuuslain mukaisen tietopalvelupyynnön, ja pyytää haluamaasi tietoa ja/tai asiakirjaa.

Lisätietoa asiointipalvelusta
Tietosuoja-asetuksen (EU, 679/2016) mukaan henkilöllä on oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua ja puutteellisten henkilötietojensa täydentämistä.

Linkit

Lisätietoa asiointipalvelusta
Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa kansalaista kohdistamaan tietopyyntönsä. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 13 §). Viranomaisen velvollisuus on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä.